מאמרים בנושא הפרטה עבודה ופרנסה

סוגיית קביעתו של הסדר המיסוי שיחול על הקיבוץ המתחדש טרם באה על פתרונה
במשפט הנוהג בישראל. העובדה שרוב הקיבוצים בישראל כבר חיים — חלקם זה יותר
מעשור — לפי עקרונות חיים השונים מאלה שעמדו בבסיס קביעתו של הסדר המיסוי על־פי
פקודת מס הכנסה מחייבת פעולה מצד המחוקק ורשויות המס. במאמר זה הצענו מסגרת־
חשיבה לקביעת הסדר המס הראוי לקיבוץ המתחדש. עם זאת, ההבנה כי הדינמיות בחיים
החברתיים והכלכליים של הקיבוצים היא רבה מחייבת אותנו לסייג, לעת סיומו של המאמר,
את העמדה שהצגנו: ככל שהחיים הקיבוציים ייטו עוד יותר אל עבר מערכת יחסים שתהא
דומה עוד יותר למערכות יחסים שוקיות גרידא, יהיה על מעצב דיני המס לשקול אם ראוי
עדיין ליתן משקל כה רב לשייריו של הרעיון הקיבוצי המסורתי, אשר נכון להיום מצדיקים
עדיין, לטעמנו, מתן יחס ייחודי גם לקיבוץ המתחדש. ימים יגידו אם הקיבוצים — או חלק
מהם — יחזקו את הממדים הקהילתיים )או אף השיתופיים והשוויוניים( באורחות חייהם או
שמא ידגישו דווקא את יחסי השוק התוך־קיבוציים. אפשרות קיומן של תנודות היסטוריות
חברתיות כאלה תצריך דריכות רבה יותר מצד מקבלי ההחלטות המעצבים את דיני המס.